Foreninger og selskaper

 

Hva gjør Quality Norway for foreningene?

Quality Norway leverer alle sekretariatsfunksjoner. Dette omfatter administrasjon, styrearbeid, medlemsservice, regnskap, salg, marketing og drift av hjemmesider.  Vi utfører også alle tjenester knyttet til medlemsmøter, temamøter, kurs og konferanser.

 

Kranteknisklogo360x160px

KranTeknisk Forening

KranTeknisk Forening (KTF) er den ledende forening innen løfteinnretninger og løfteredskap, og arbeider i et miljø i rask teknologisk og kommersiell utvikling. Dette krever derfor et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. KTF ble stiftet 16. mars 1979.

Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap.

MER

 

NBEFlogo360x160px

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) er en forening for byggherrer, eiendomsledere, leietakere/brukere, bedrifter og organisasjoner som har sitt virkeområde innen bygg- og eiendomssektoren. NBEF driver en omfattende møte-, kurs- og konferansevirksomhet. Foreningen tilrettelegger for formidling av erfaringer og kunnskap til og mellom medlemmene, og jobber for å ivareta deres interesser og bransjens rammevilkår. NBEF er representert i en rekke styrer, råd og utvalg.

MER

 

NBEFlogo360x160px

Norsk Forening for Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) har som formål å være den ledende forening for kompetanse og nettverksbygging innen produksjon og vedlikehold i Norge. NFV ble etablert i 1970. Den gang omfattet foreningens interessefelt både bygningsmessig og industrielt vedlikehold. Sommeren 2001 ble virksomheten for bygg relaterte aktiviteter skilt ut i en egen forening, Norges Bygg og Eiendomsforening. Samtidig ble NFVs industrielle virkefelt utvidet med produksjon. Foreningens navn ble endret til Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold – NFPV. Den sterke aktiviteten innen vedlikehold ble utvidet til også å omfatte produksjonstekniske områder.

MER

 

web TFS ny logo BFO

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Brannfaglig Fellesforening (BFO) er en forening for byggherrer, produsenter og leverandører innen brannteknisk utstyr, leverandører av bygningsmessig brannvern, rådgivere og marin/offshore. Foreningen arrangerer møte-, kurs- og seminarvirksomhet. De tilbyr tjenester som veiledninger, retningslinjer og prosjektresultater. Brannfaglig Fellesforening tilrettelegger for formidling av erfaringer og kunnskap til og mellom medlemmene, og jobber for å ivareta deres interesser og bransjens rammevilkår. Brannfaglig Fellesorganisasjon ble stiftet 7. mai 2003.

MER

 

Tavlelogo360x160

Tavleforeningen 

Tavleforeningen er den ledende og samlende faglige bransjeforeningen for produsenter, leverandører, rådgivere og andre aktører innen prosjektering, bygging og bruk av lavspenningsttavler. Foreningen tilbyr kurs, informasjon, Tavleforum og Tavleskolen. De arbeider for en enhetlig praksis med hensyn til forståelse av myndighetskrav og gjeldende normer. Tavleforeningen ønsker aktivt å påvirke utviklingen innen elbransjen.

MER

 

web TFS logoLOGMA

LOGMA

LOGMA – Nettverk for logistikkledelse LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk industri og offentlig forvaltning.

MER

 

 

Hva gjør Quality Norway for selskapene?

Quality Norway utfører tjenester knyttet til ledelse, administrasjon, regnskap, salg og markedsføring. Vi utfører også tjenester knyttet til kurs og konferanser.

 

NKRlogo360x160px2

Norsk Kompetanseregister AS

Bransjeutvalget for kranopplæring (BUK) ble i 1989 etablert av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene sammen med myndighetene. BUK overtok og videreførte Arbeidstilsynets register over kranførere. I forbindelse med innføring av Brukerforskriften ble mange av BUKs oppgaver overtatt av andre og det ble derfor besluttet å nedlegge BUK. I 1999 ble Norsk Kompetanseregister AS (NKR) etablert og BUKs oppgaver med registrering av kompetanse ble overført til NKR.

MER

 

KOSARlogo 360x160

KOSAR

Bransjeutvalget for kranopplæring (BUK) ble i 1989 etablert av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene sammen med myndighetene. En av BUKs hovedoppgaver var å utarbeide fagplaner og gjennomføre eksamener innenfor de samme områder. Opplæring av instruktører var en annen viktig oppgave for BUK og mere enn 250 instruktører hadde fått sin opplæring ved nedleggelsen.

MER

 

NorskSertifiseringlogo360x160

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan som gjennomfører sertifisering av personell innenfor ledelse, sikkerhet og inspeksjon og sertifisering av styringssystemer innenfor kvalitet, arbeidsmiljø og miljø. I tillegg er Norsk Sertifisering AS utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om administrative ordninger under arbeidsmiljølovens område.

MER