Forelesere

Morten Aagard

Morten Aagaard har mer enn 30 års erfaring som leder, rådgiver og prosjektleder med prosjektorientert virksomhet innen BA-næringen, olje og gass-industrien og IT-bransjen som arbeidsfelt. Han har blant annet jobbet i domstolen, i industrien med ulike lederoppgaver og vært partner i konsulentfirma og advokatfirma.
Et av Mortens hovedfelt er tidlig fase av prosjekter. Han har ledet an utviklingen av kontrakt og gjennomføringsstrategier for flere av de store byggherrene i offentlig sektor, både for prosjekter og metodikk som del av styringssystemene. Morten arbeider med alle gjennomføringsmodeller, men har de siste årene hatt et spesielt fokus på samspill og teamutvikling. Han har bistått et stort antall prosjekter, utviklet metodikk for samspill, konkurransegrunnlag og kontraktmodeller. Han har undervist mer enn 1000 personer i samspillprosjekter.
Forhandlinger og konfliktløsning har vært et interesseområde i mer enn 30 år. Morten er utdannet CORE NLP Coach, og har gode forutsetninger for å bidra til løsninger utenfor domstolen.
Morten er en ettertraktet foreleser og får svært gode tilbakemeldinger.

Lars Kristian Hunn

Lars Kristian Hunn har over 20 over års erfaring som strategisk og operativ leder fra virksomhetsutvikling i industri og byggebransje, med spisskompetanse i tverrfaglig samhandling.
Lars Kristian har en spesiell evne til raskt å etablere god samhandling i prosjekter og han brenner for å bygge tverrfaglige team som får folk til å prestere så bra som mulig på så kort tid som mulig.
Gjennom erfaringer fra over 30 store prosjekter utviklet han en metode for adferds- og personlighetsbasert team- og kulturbygging (Team- og prestasjonsledelse: bransjepris for beste metode å bygge team i 2017). Denne metoden bruker nå Marstrand for å hjelpe kundene med evaluering, utvelgelse og utvikling av høyt presterende team.
Lars Kristian foreleser og forsker ved NMBU og NTNU. Han er en foredragsholder som engasjerer og har omfattende erfaring på utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogram og ulik kursvirksomhet

Erik Dammen

Erik Dammen har over 20 års erfaring fra arbeidslivet som leder, rådgiver, kursleder, prosjektleder og prosjekteier. Han har gjennom hele karrieren jobbet på tvers av ulike bransjer, på både kunde og leverandørsiden i offentlig og privat virksomhet. Han har jobbet for BA-næringen, olje og gass, energi, IT og forvaltning.
Han har gjennom karrieren vært rådgiver, veileder og lært opp ca. 15 000 ledere, prosjekteiere og prosjektledere som del av ca. 50 forbedringsprogrammer. Erik er en etterspurt taler, foredragsholder og kursleder. Bare de siste to årene har Erik holdt ca. 50 kurs for både kunde og leverandørorganisasjoner som del av forbedringsprogrammer, med en gjennomsnittlig evaluering på 5.5/6

Tobias Saltveit

Tobias Saltveit har 12 års erfaring fra bygge- og entreprenørbransjen. Tobias har de siste årene solid erfaring fra prosjektutvikling og gjennomføring av Bispevika prosjektet i tett samhandling med kunde Oslo S Utvikling. Her har gjennomføringsstrategi, teamutvikling og samhandling vært sentrale begreper.
Kontraktstrategi, kontrahering og operativ ledelse av større tverrfaglige prosjekteringsgrupper er en styrke hos Tobias. Operasjonalisere teambygging mellom kontraktsparter har vært en suksessfaktor for han arbeidshverdag.
Han har også vært en aktiv del av Lean miljøet i Norge deriblant som styremedlem i Lean Construction Norge. Gjennom hans VDC sertifisering fra Standford University har implementering av Lean, VDC og digitale løsninger har vært en sentral del av hans arbeid de siste årene.

 

Lars Petter Fritzsønn

Lars Petter Fritzsønn har 15 års erfaring fra utvikling og gjennomføring av prosjekter i spennet fra enkle og tradisjonelle til store og komplekse byggeprosjekter.  
Lars Petter har solid kompetanse på ulike prosjektgjennomføringsmodeller, samspill og partnering, utvikling av verdikjeder og integrerte organisasjoner, utvikling av digitale løsninger og forretningsbasert samhandling. Videre har han arbeidet mye med virksomhetsstyring, gjennomføringsstrategi for prosjekter og utvikling av systemer for prosjektstyring  
Som leder av prosjektorganisasjoner og porteføljer har Lars Petter omfattende erfaring med teamutvikling, prestasjonsledelse, industrialisert bygging, VDC, LEAN og nye digitale løsninger. Han har også ledet prosjektvirksomhet med ambisiøse målsetninger og gjennomført endringsprosesser i verdikjeden.

Mikkel Hessen

Mikkel Hessen har 10 års erfaring med rådgivning for offentlige og private virksomheter knyttet til juridiske problemstillinger, kontraktstrategier, anskaffelser og prosjektgjennomføring.
Kontraktsrett og juridiske problemstillinger rettet mot prosjektorientert virksomhet, samt bistand innen generell forretningsjuss er Mikkels hovedsakelige arbeidsområder.
Med god teknisk forståelse, har Mikkel opparbeidet seg god kunnskap om entrepriseprosjekter. Han har erfaring med prosjekter innen en rekke segmenter, deriblant totalentrepriser og samspillskontrakter. Han er godt kjent med NS standardene, og har hatt ansvar for utarbeidelse av kontraktsdokumenter på en rekke prosjekter.
Mikkel er en erfaren foredragsholder innen Contract Management.

Morten Christensen

Morten Christensen har 35 års erfaring fra bygge- og anleggsnæringen. Mortens hovedfokus er kontrakt og gjennomføringsstrategi, konkurranser, prosjektutvikling og gjennomføring av samspillsmodeller. Han benyttes som samspillskonsulent i et stort antall prosjekter. Med kombinasjonen av operativ erfaring og god forståelse av samspill bistår han både byggherrer, rådgivere og entreprenører i å lykkes med gjennomføring av prosjektene i samsvar med felles mål.
Han har utviklet kontraktmodeller og kurs innen samspill som gjennomføringsmodell og bistår ulike organisasjoner med kompetanseutvikling og virksomhetsprosesser innen dette feltet.
Morten er en erfaren og etterspurt foreleser.

Paul Torgersen

Paul Torgersen har 25 års erfaring fra arbeidslivet som leder, rådgiver og prosjektleder fra prosjektorientert virksomhet innen BA-næringen, Forsvaret, IT-bransjen, infrastruktur (kraft, telenett, jernbane og vei), olje- og gass-industrien og offentlig sektor. Han ledet oppbygging av Metier Consulting i perioden fra oppstarten i 2000 til 2016 hvor virksomheten hadde 65 ansatte og 150 millioner kroner i omsetning. Han har tidligere erfaring fra Det norske Veritas og Norske Skog.
Han har ledet prosjektet Politiets nasjonale beredskapssenter siden oppstarten av forprosjektet i 2016.. Politiets Nasjonale Beredskapssenter, er statens pilotprosjekt på samspill. Prosjektet er et foregangsprosjekt for verdistyrt prosjektutvikling, styring og ledelse på alle nivåer og god samarbeidskultur. Det gjennomføres nå en utstrakt kompetanseoverføring fra dette prosjektet til andre samfunnskritiske prosjekter.
Paul er også uavhengig kvalitetsikrer og rådgiver for prosjekteiere i store samfunnskritiske investeringsprosjekter. Paul har ledet og deltatt i en rekke forbedringsoppdrag. Oppdragene har bestått i ledelse av strategiprosesser, vurdering av prosjektgjennomføringsevne, utvikling og implementering av policy for prosjekteierstyring, organisasjonsutvikling, kurs og forbedringsworkshops for ledelsen og ansatte, samt utbedring av prosjektrammeverk.
Foredrag og kompetanseutvikling er et av hans hovedfelt. Han er en etterspurt foreleser og bidragsyter innenfor temaer som prosjekteierstyring, prosjektledelse, samspillkontrakter og verdistyrt prosjektutvikling.