SAMSPILLKONFERANSEN 2020

Samspill i et helhetlig perspektiv – verdiskaping gjennom hele verdikjeden!

Onsdag 1. september 2020 på Epicenter, Oslo.

MER INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING

Dagen vil by på erfaringer fra samspill i prosjekt - fallgruver og suksesskriterier. Hva burde vært gjort annerledes, og hvilke erfaringer ville man ikke vært foruten? Hvordan tilrettelegger prosjektene for samspill i praksis, og hvilken kompetanse er det behov for?

Konferansen er relevant for alle som søker informasjon om utviklingen av gjennomføringsmodeller fremover.  De som arbeider med kontrakt- og gjennomføringsstrategi, eller som ønsker å forstå hva slags kompetanse og hvilke virksomhetsprosesser vi må tilpasse oss i den nære fremtid, vil ha stort utbytte av konferansen. Eksempelvis entreprenører, rådgivere, leverandører og andre med interesse for faget.

Forelesere:

Morten Aagard

Morten Aagaard er konferansier på årets Samspillkonferanse.

Han har mer enn 30 års erfaring som leder, rådgiver og prosjektleder med prosjektorientert virksomhet innen BA-næringen, olje og gass-industrien og IT-bransjen som arbeidsfelt. Han har blant annet jobbet i domstolen, vært juridisk direktør i Akerkonsernet og partner i flere advokatfirma.

Et av Mortens hovedfelt er tidlig fase av prosjekter. Han har utviklet metodikk for valg av kontrakt og gjennomføringsstrategi i prosjekter, og har som rådgiver for offentlige virksomheter som Statsbygg, Bane NOR, Nye Veier, Avinor, Politiet, Forsvaret, en rekke kommuner og private oppdragsgivere vært en drivkraft i utviklingen av nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller i bygg og anleggsbransjen. Morten arbeider med alle gjennomføringsmodeller, men har de siste årene vært sentral i utviklingen av samspillsmodeller i BAE bransjen.

Dr. Ing. Svein Bråthen

Dr. Ing. Svein Bråthen er professor i transportøkonomi ved Høgskolen i Molde og forsker i Møreforsking Molde AS. Han har bred erfaring fra samfunnsøkonomiske analyser knyttet til de fleste transportområder samt innen andre områder av samfunnslivet. Han skal snakke om:

Effekter av nye gjennomføringsmodeller – noen foreløpige resultater

Hva er reell effekt av de nye gjennomføringsmodellene? Bråthen vil presentere enkelte funn og resultater fra en analyse av samspillprosjekter som Marstrand, Metier OEC og Møreforskning Molde AS har gjennomført på oppdrag fra CONCEPT-programmet.

 

Bettina Sandvin

Bettina Sandvin er avdelingsdirektør for kontrakt og marked i Statens Vegvesen og brenner for prosjekt og kontraktstyring. Som leder i en byggherreorganisasjon som inngår mellom 500 og 1000 kontrakter årlig – er ansvarsomfanget stort og innflytelsen likeså.

Utvikling i fellesskap

Sandvin kommenterer at Statens vegvesen både har et ansvar og en egeninteresse av å utvikle et velfungerende marked, da dette gir god konkurranse og god utnyttelse av offentlige midler. Statens Vegvesen har nå gjennomgått hele kontraktstrategien. Hvordan vil dette påvirke resten av bransjen, og hvordan holde tritt? Sandvin inviterer til dialog og samspill!

Marius Tunstad

Marius Tunstad har inngående kjennskap til bygg og prosjektgjennomføring, og ledererfaring fra både entreprenør- og byggherreroller. Som byggherredirektør i Statsbygg leder han en avdeling som til enhver tid arbeider med mer enn 100 større og mindre byggeprosjekter over hele landet.

Tidligere har Tunstad vært administrerende direktør i Aase Prosjekt, regiondirektør i Skanska Oslo, distriktssjef og prosjektleder i NCC Construction AS og hatt flere roller i Elkem.

Samspillprosjekter for 30 mrd.

Statsbygg satser stort på samspill! Tunstad forklarer hva Statsbygg ønsker å oppnå med samspill, og hvordan Norges største, statlige byggherre rigger seg for å lykkes.

 

Jimmy Bengtsson

Jimmy Bengtsson har 30 års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Hans mål er å styrke Veidekkes posisjon som en av Skandinavias største og ledende entreprenører og eiendomsutviklere.

Samspill i et entreprenørperspektiv

Veidekkes involverende kultur som utnytter hele konsernets kollektive kompetanse, spiller en viktig rolle for landets største entreprenør-deltaker i samspillprosjekter. Hvorfor satser Veidekke så stort på samspill, og hva gjør de med organisasjonen for å bli gode?

Anders Nordström

Anders Nordström har ledererfaring fra offentlig og privat sektor. Anders er partner i Vison Oy som er Finlands ledende konsulenthus innen samspill. Vison rådgir byggherrer som gjennomfører samspillprosjekter med en tverrfaglig vinkling hvor valg av de rette teamene er sentralt. Anders er ansvarlig for planlegging og anskaffelser og implementering av gjennomføringsmodeller i krevende prosjekter. Nordström arbeider med produktivitetsforbedringer i industrien. Han er “cooperative M.Sc (Eng.) of traffic engineering from Helsinki University of Technology”, samt sertifisert "partneringledare" i Sverige.

Funksjonelle team

Funksjonelle team er kjernen i vellykkede samarbeid. Men hvordan kan man sikre at det tilbudte teamet faktisk fungerer godt sammen med prosjektets aktører? Nordström deler av sin erfaring fra over 60 prosjekter, og gir gode råd til hvordan man får det beste utgangspunktet for smidige og verdiskapende samspillsgjennomføringer.

Camilla Krogh

Camilla Krogh er daglig leder av Construction City Eiendom AS, som utvikler 85 000 m2 bygg hvor næringsklyngen Construction City, bestående av viktige aktører i BAE bransjen flytter sammen. Krogh har lang erfaring fra Skanska, har satt sitt preg på blant annet Politiets nasjonale beredskapssenter og Powerhouse i Trondheim. Krogh har et stort engasjement for lagspill.

Verdirealisering i Construction City, OBOS

En tomt – felles interesser. Hvordan skape verdi gjennom samarbeid? Prosjektutvikling gjennom samling av interesser og kompetanse er et viktig stikkord for verdiskapning. Det er derimot enklere sagt enn gjort – hvordan gjør Construction City dette i praksis?

Per Roger Johansen

Per Roger Johansen er prosjektdirektøren for byggingen av Livsvitenskapsbygningen. Han har lang erfaring fra byggebransjen både som håndverker, rådgiver og prosjektleder. Ingen av hans tidligere prosjekter kan imidlertid måle seg med Livsvitenskapsbygningen, som er det største enkeltstående prosjektet Statsbygg har arbeidet med noensinne

Komplekst med høye ambisjoner – Livsvitenskapsbygget!

Norges største forsknings- og undervisningsbygg skal stå ferdig i 2024. Bygget sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent - den nest høyeste utmerkelsen for hvor klimavennlig et bygg kan være, det skal bli et kraftsenter for blant annet medisinutvikling og bioforskning, skape et arbeidsmiljø for rundt 1000 ansatte og 1600 studenter og huse en høymoderne utstyrspark. Samlet kostnadsramme er beregnet til 6,8 milliarder kroner (i 2018-verdi) og med sine 66 700 m² blir det Norges mest komplekse og største bygg.

Johansen vil fokusere på hvilke virkemidler, deriblant målrettet samhandling og Lean, prosjektet tar i bruk for å innfri de skyhøye kravene og forventningene.

 

Arne Fridthjof Venæs

Arne Fridthjof Venæs er utdannet bygningsingeniør, og jobbet på 80-tallet med småhusbygging i Mo i Rana. Deretter fulgte 10 år i Tanzania, med henholdsvis 5 år bygg-relatert prosjektarbeid for NORAD (og Norsk Folkehjelp), samt 5 år som Deputy resident manager for Norplan AS, som hadde rådgiveroppgaver ved flere store kraftutbyggingsprosjekter i landet. I 1999 flyttet han hjemover, og begynte sitt virke i Stjørdal kommune, hvor han har vært prosjektleder for kommunale bygg i de fleste kategorier og størrelser. Han var også prosjektleder for bygginga av Kimen kulturhus, som stod ferdig 2015.

Spare millioner på kort tid

Venæs og Hopstad deler av kommunens erfaringer med samspill som metode for gjennomføring av byggeprosjekt, både tidlig i planleggingsfasen og i selve gjennomføringsfasen. Hør hvordan Stjørdal kommune gjennomfører prosjektutvikling i tråd med kommunens økonomi, og leverer helsehus og barneskole som innfrir alle krav og forventninger.

Arild Hopstad

Arild Hopstad startet yrkeskarrieren i Hæren og tjenestegjorde i ingeniøravdelinger i inn- og utland i 20 år der han jobbet med utdanning, materiellanskaffelser og ledelse. Deretter gikk han over i entreprenørbransjen hvor han jobbet i to mindre firma i ledende og administrative stillinger i 10 år, før han begynte i Sweco Norge. Der jobbet han i tre år med prosjektadministrasjon hovedsakelig som byggeleder og prosjektleder. Siden 2015 har han vært ansatt som prosjektleder ved eiendomsavdelingen i Stjørdal kommune. Han har vært ansvarlig for flere byggeoppdrag, hovedsakelig med skolebygg.

Spare millioner på kort tid

Venæs og Hopstad deler av kommunens erfaringer med samspill som metode for gjennomføring av byggeprosjekt, både tidlig i planleggingsfasen og i selve gjennomføringsfasen. Hør hvordan Stjørdal kommune gjennomfører prosjektutvikling i tråd med kommunens økonomi, og leverer helsehus og barneskole som innfrir alle krav og forventninger.

Kjell-André Honerud

Kjell-André Honerud er anerkjent for å være en av landets mest erfarne advokater innen entreprise, offentlig anskaffelser, eiendom og OPS-prosjekter. Han har vært partner i Marstrand siden 2019, og har tidligere vært partner i både DLA Piper og i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen/Torkildsen Tennøe.

Samspill i uføre – hva da?

Det er ofte høye forventninger til bruk av samspill som gjennomføringsmodeller i prosjekter. Honerud vil fokusere på hva man gjør når samspillet ikke fungerer. Hva er hovedårsakene til at forventningene ikke innfris, og hva kan man gjøre når samspillet først er i uføre?

Johan Arnt Vatnan

Johan Arnt Vatnan er prosjektdirektør i Nye Veier AS og leder for utbyggingsområdet, Trøndelag. Han har vært leder for en rekke store prosjekter og har erfaring fra byggherrerollen og entreprenørrollen ved siden av erfaringen som konsulent. Vatnan var tidlig ute med samhandlingsmodeller, blant annet som prosjektdirektør for St. Olavs hospital. Han har vært en frontfigur i introduksjonen av IPD/IPL i Norge, som prosjektdirektør for Tønsbergprosjektet og E6 Kvål-Melhus.

Integrert prosjektleveranse

Med sin unike erfaring gjennom IPD/IPL prosjekter og ulike roller i prosjekter deler Vatnan verdien av å samle byggherre, entreprenør og rådgiver i én integrert organisasjon med integrerte systemer og prosesser under en felles forretningsmodell.

Tønsbergprosjektet

TØNSBERGPROSJEKTET (TP) er 7. og siste byggetrinn i utbyggingen av Sykehuset i Vestfold med ferdigstillelse i 2021. Prosjektet gjennomføres som et IPD-prosjekt (Integrated Project Delivery), der alle parter (byggherre, rådgivergruppe, totalentreprenør og de viktigste underentreprenørene) inngår forpliktende samarbeid for å nå prosjektets mål.

Ambisjonen er å realisere Tønsbergprosjektet 50% raskere (over bakken), 10% billigere og uten byggefeil! Ved hjelp av tett samhandling, samt utstrakt bruk av standardiserte løsninger og industrielle byggemåter – skal de komme i mål. Hvordan fungerer hele verdikjeden i samme forretningsmodell?

Prosjektdirektør for TP, Tom Einertsen, og Prosjektdirektøren i Skanska, Hans Thomas Gaarder, deler av sin erfaring fra henholdsvis byggherreperspektiv og entreprenørperspektiv.

  • Hvilken erfaring tar rådgiverne med seg fra dette? Hvordan påvirker deltakelse i felles gevinst og risikodeling prosjekteringen? Hans Ole Haugen, leder i CURA-gruppen, kommer med sine erfaringer.
  • Ikke minst, hva har dette å si for teknisk entreprenørperspektiv? Øyvind Hagen, Regiondirektør, Bravida AS, setter fokus på hva som blir annerledes når vi deler risiko og gevinst utfra andres prestasjon.
  • I tråd med Tønsbergprosjektets verdier, pålitelig – engasjert – i tet, settes rammene for hvordan allianser bør fungere i praksis.